En konsekvens vi er klare til å håndtere?

Innen kort tid vil det bli flere eldre, eldre eldre- og det i et økende tempo. I et samfunn hvor hver femte vil være over 70 år må vi tenke nytt, uten å miste menneskeverdet på veien.

SSB skriver i sin siste publikasjon at om kun 10 år, i år 2030, vil det for første gang være flere eldre enn barn og unge. «Tydelig aldring, lavere befolkningsvekst samt flere og eldre innvandrere er noen av trendene som vil prege befolkningsutviklingen i Norge fremover», sier seniorforsker Astri Syse, som leder arbeidet med befolkningsframskrivingene i Statistisk sentralbyrå

"Innen 2050 forventer vi flere døde enn fødte."

Astri Syse
Seniorforsker SSB

Innvandring vil være årsaken til vekst etter 2050

De siste tiårene er det særlig nettoinnvandringen som har bidratt til den kraftige befolkningsveksten i Norge. Fødselsoverskuddet har ligget mer stabilt på rundt 15 000 årlig.

I hovedalternativet bidrar både nettoinnvandringen og fødselsoverskuddet til befolkningsveksten framover, i omtrent like stor grad fram til 2040. Deretter synker fødselsoverskuddet, mest fordi de store etterkrigskullene da vil ha blitt så gamle at det er vanligere å dø, slik at antall døde øker.

– Innen 2050 forventer vi flere døde enn fødte. Vi får altså et fødselsunderskudd. At Norge fortsetter å vokse etter 2050 skyldes utelukkende innvandring, sier Syse.

Varslet krise av Sykepleierforbundet

I et et samfunn hvor det blir mer og mer vanlig å overlate ansvar og pleie til offentlig sektor, vil vi snart møte et bristepunkt hvor det ikke lenger vil være mulig å pleie våre eldre. Norsk sykepleierforbund sier at vi om under 20 år kan mangle 30.000 sykepleiere, dersom vi ikke gjør noe nå. Vi utdanner ikke nok helsefagarbeidere og har ikke nok sengeplasser. Når alderdommen inntreffer og usikkerheten står for døren blir man i tillegg inaktiv- noen fordi de er utrygge uten tilsyn, andre fordi de glemmer hvor veien hjem er. En person som har opplevd et fall vil være redd for gjentakende hendelser. Inaktivitet vil skape en akselererende effekt av sykdom, både fysisk og psykisk.

"Utrullingen av velferdsteknologi går for sakte"

Det sier Tone Bye, prosjektleder og ansvarlig for velferdseknologi i Pensjonistforbundet. Velferdsteknologi er viktig fordi den trygger hverdagen og bidrar til økt livskvalitet for brukeren. Det vil aldri være snakk om at slik teknologi erstatter menneskelig omsorg. Den er imidlertid et verdifullt tillegg til de varme hendene, og vil kunne gi eldre mennesker økt livskvalitet. Utrulling av slik teknologi går altfor sakte. Nå er det viktig at både kommunene og private tar teknologien i bruk.

Med lang erfaring fra Pensjonistforbundets arbeid for å spre informasjon og kunnskap om velferdsteknologi, mener Tone Bye økt bruk av velferdsteknologi også har en etisk side.

-Vi vet at hvis vi tilrettelegger for forebygging, eventuell rehabilitering og ikke minst bruk av velferdsteknologi, bidrar vi til at mange eldre kan klare seg lenger hjemme. Med det som utgangspunkt har faktisk samfunnet en plikt til å bidra til at så skjer, sier hun.

At teknologi som helseklokken GO også har mulighet for GPS-sporing mener Pensjonistforbundets ekspert på velferdsteknologi er spesielt viktig i en tid hvor vi opplever at demente mennesker forsvinner fra institusjoner.

-Kan vi akseptere leteaksjoner når vi har teknologi som kunne bidratt til at demente som kommer bort raskt blir funnet, spør hun.

Ta i bruk trygghetsskapende teknologi, nå.

ContinYou GO gir deg økt frihet, mestring og trygghet. Ikke vent - kjøp nå!

kjøp nå